English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBIs) เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จึงได้เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิงสอบสถาบันที่มีความพร้อมจึงได้รับการอนุมัติในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยฯ โดยในปีงบประมาณ 2548 ได้รับอนุมัติ งานสนับสนุนการดำเนินงาน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

KU-BIC มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์การที่มุ่งเสริมสมรรถนะในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตของประเทศ โดยให้การสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้มีการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจซึ่งจะดำเนินการในคลัสเตอร์อาหารในปี 2548

Ku-BIC เป็นการฝึกทักษะนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการผ่าน Student Entrepreneur Club ที่จะบูรณาการกิจกรรมของนิสิตระหว่างคณะเพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตในการทำธุรกิจจากองค์ความรู้

เทคโนโลยีจากการวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้การบริหารจัดการของ KU-BIC จะเน้น Virtual Collaboration เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนและมีความพร้อมในหารให้บริการพื้นฐานแก่โครงการจัดตั้ง KU-BIC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โฮมเพจศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
http://pptc.ku.ac.th/pptc/node/14
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009