English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > สภาข้าราชการ มก.
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

สภาข้าราชการ มก.
 
    สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 มีอำนาจ และหน้าที่ในการเสนอ ข้อแนะนำ ให้คำปรึกษา ประสานงานกับอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงการเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหาร ความสัมพันธ์ของข้าราชการกับนิสิต สถานภาพ บทบาท ตำแหน่ง สิทธิ และสวัสดิการ มาตรฐานทางวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ และดำเนินการในเรื่องที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรง
 
โฮมเพจสภาข้าราชการ มก.
http://rc.ku.ac.th/
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009