English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

วิทยาเขตบางเขน
 
> คณะเกษตร
> คณะบริหารธุรกิจ
> คณะประมง
> คณะมนุษยศาสตร์
> คณะวนศาสตร์
> คณะวิทยาศาสตร์
> คณะวิศวกรรมศาสตร์
> คณะศึกษาศาสตร์
> โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

> คณะเศรษฐศาสตร์
> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
> คณะสังคมศาสตร์
> คณะสัตวแพทยศาสตร์
> คณะอุตสาหกรรมเกษตร
> คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
> บัณฑิตวิทยาลัย
> วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม


สำนัก/สถาบัน/ศูนย์


สำนัก


> สำนักทะเบียนและประมวลผล
> สำนักบริการคอมพิวเตอร์
> สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
> สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
> สำนักหอสมุด
> สำนักประกันคุณภาพ


สำนักงานอธิการบดี
> กองกลาง
   > งานประชาสัมพันธ์
> สำนักงานกฎหมาย
> สำนักงานทรัพย์สิน
> สำนักงานบริการวิชาการ
> สำนักพิมพ์ มก.
> สำนักการกีฬา
> สำนักงานตรวจสอบภายใน
> กองการเจ้าหน้าที่
> กองกิจการนิสิต
> กองคลัง
> กองบริการการศึกษา
> กองแผนงาน
> กองวิเทศสัมพันธ์
> กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
> ศูนย์การศึกษานานาชาติ
> ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
> สถานพยาบาล มก.
> สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
    มก.(ก.พ.ร. มก.)

> ศูนย์เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
> หอจดหมายเหตุ
> ศูนย์ราชการใสสะอาด
> ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
> ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
 


สถาบัน

> สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
> สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
> สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
> สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
> สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข่าวใหม่ศูนย์วิจัย/อบรม/บริการ

> ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
> ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
> ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
> ฝ่ายฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
> ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
> ศูนย์พุทธศาสนศึกษา
> ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
> ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
> ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
> ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามัน
> ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาและศูนย์ประสานงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
    1. พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ
    2. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
    3. ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ปัญหาความยากจน
        ของประเทศ

    4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ยางพารา
    5. ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
    6. ศูนย์วิชาการด้านทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
    7. ศูนย์วิทยาศาสตร์ดินและปุ๋ย
    8. ศูนย์วิทยาศาสตร์พืชผัก
    9. ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ
   10. ศูนย์ประสานงานเกษตรศาสตร์สัมพันธ์
   11. ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส(DORAS Center)

 
วิทยาเขตกำแพงแสน
 

คณะ
> คณะเกษตร กำแพงแสน
> คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
> คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
> คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
> คณะสัตวแพทยศาสตร์
> ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สำนัก/เทียบเท่า
> สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
    - กองธุรการ (กำแพงแสน)
    - กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กำแพงแสน)
    - กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)
    - กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
    - ศูนย์กีฬา กำแพงแสน
> สำนักหอสมุด กำแพงแสน
> สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
> สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

> โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

สถาบัน
> สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  - ฝ่ายบริหารและธุรการ
  - ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
  - ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
  - ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  
> สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้า
    และพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (สวพป)

  - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
   - ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์
   - ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
   - สถานีวิจัยกำแพงแสน
   - สถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี

 
วิทยาเขตศรีราชา
 
> คณะวิทยาการจัดการ
> คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
> คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
> สำนักงานวิทยาเขต
> สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

> วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา
> วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ


 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
     
> คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
> คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
> คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
> สำนักงานวิทยาเขต
> สำนักวิทยบริการ
> สถาบันวิจัยและพัฒนา
     
หน่วยงานอื่น ๆ
     

> มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> สภาข้าราชการ มก.
> สถานีวิทยุ มก.

> ศูนย์หนังสือ มก.
> สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
> เคยู โฮม 
สถาบันสมทบ
     
> วิทยาลัยการชลประทาน
> วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 
     

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : October 3, 2010