++ คลังรูปภาพงานสัมมนา (วันที่ 18-19 ก.ย. 57)

++ ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา


Welcome to CTEF2014

image

โลกเปลี่ยน...ผู้เรียนเปลี่ยน...ครูต้องเปลี่ยน. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อการศึกษาในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ในอดีตที่ผ่านมานั้น ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ในการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด เป็นการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีหลักการว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้

Content CTEF2014

การบรรยายทางวิชาการ

 • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้ (Changing Learning Paradigm)
 • ความท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ (Challenge of Learning Revolution)
 • เครื่องมือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้ (Driven to Change the Paradigm of Learning)
 • สะเต็มศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย (STEM Education Thailand for the Future)
 • เปิดโลกเปิดการศึกษา (Global Classroom and Learning Network)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • ผลสำเร็จ : ใช้ Scratch เพิ่มพลังสร้างสรรค์ให้เด็กไทย
 • กิจกรรม STEM: ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง
 • กิจกรรม STEM: บันจี้จั๊ม
 • Gamification of Education :
  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนุก
 • รู้จักกับ Embedded Technology และ Internet of Things

About CTEF2014

รูปแบบการจัดงาน

 1. การจัดงานสัมมนาวิชาการ การอภิปราย บรรยาย กรณีศึกษา 
 2. สาธิตการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ค่าลงทะเบียน

คนละ 1,000 บาท
(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เข้าอบรม/สัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง


วิธีการสมัคร

>> โปรด ลงทะเบียนออนไลน์ หรือ
>> ดาวน์โหลด ใบสมัคร กรอกรายละเอียด แล้วส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-562-0957

++ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตร++