โฮมเพจรายวิชา เป็นเนื้อหาประกอบรายวิชา ที่อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำมาเผยแพร่ให้นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากเวลาเรียนในห้องเรียน

วิทยาเขตบางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
     
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ
 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 
อาจารย์ท่านใดที่มีโฮมเพจรายวิชาแล้ว กรุณาส่งเมล์ แจ้ง URL มาได้ที่ www@ku.ac.th