วิทยากรผู้ดำเนินงาน

คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพี่เลี้ยง ที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และทีมงานจากกลุ่มคิวบิกครีเอทีฟ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เยาวชนได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ ทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างผลงานด้วยตนเอง
2. ได้ตัวอย่างรูปแบบการจัดค่ายเพื่อให้มีการเรียนการสอนในบรรยากาศที่สนุกสนาน การเรียนการสอนแบบกิจกรรมที่ท้าทาย โดยเน้นให้เกิดทางเลือกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนอันเนื่องมาจากไอซีที ทำให้รู้ทันเทคโนโลยี
3. ผู้ร่วมโครงการทั้งหมดได้แนวคิดการแบ่งปัน ร่วมมือ ต่อยอด ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้เห็นรูปแบบการสร้างงานนวัตกรรมได้ในอนาคต
4. สร้างสรรค์เยาวชนให้สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม และพร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
5. ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ โดยเป็นต้นแบบในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ