English 
     หน้าแรก > แนะนำมหาวิทยาลัย > เกษตรศาสตร์ในทศวรรษต่าง ๆ
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

ทศวรรษที่สาม พ.ศ. 2506-2515
   
ในปี พ.ศ. 2506 ในด้านการจัดการศึกษาได้มีการปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นหลักสูตร 5 ปี มาเป็นหลักสูตร 4 ปี ยกเว้นสาขาวิทยาสัตวแพทยศาสตร์ ยังคงเป็นหลักสูตร 6 ปี นอกจากนี้ก็ได้กำหนดให้จัดหมวดหมู่สาขาวิชาที่ทำการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยให้เป็นเพียง ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการจัดเรียกประเภทปริญญา ในปี พ.ศ. 2509 มีการจัดตั้งคณะใหม่และปรับปรุงเปลี่ยนชื่อของคณะต่าง ๆ ดังนี้

ก. จัดตั้งคณะเพิ่มขึ้น 2 คณะ คือ

    1) คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชาคือ
- แผนกวิชาเคมี
- แผนกวิชาคณิตศาสตร์
- แผนกวิชาชีววิทยา
- แผนกวิชาฟิสิกส์
- แผนกวิชาภาษา
- แผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
    2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชาคือ
- แผนกวิชาชลศาสตร์และอุทกวิทยา
- แผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร
- แผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
- แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา
- แผนกวิชาวิศวกรรมชลประทาน

ข. คณะกสิกรรมและสัตวบาล เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเกษตร" ประกอบด้วย ๘ แผนกวิชาคือ
- แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช
- แผนกวิชาเกษตรกลวิธาน (เดิมชื่อ แผนกวิศวกรรมเกษตร)
- แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (เดิมชื่อ แผนกเคหเศรษฐศาสตร์)
- แผนกวิชาพืชศาสตร์ (เดิมชื่อ แผนกเกษตรศาสตร์)
- แผนกวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
- แผนกวิชาเกษตรนิเทศ
- แผนกวิชาสัตวบาล
- แผนกวิชาปฐพีวิทยา

ค. คณะวนศาสตร์ แบ่งส่วนราชการใหม่เป็น ๖ แผนกวิชาคือ
- แผนกวิชาการจัดการป่าไม้
- แผนกวิชาชีววิทยาป่าไม้ (เดิมชื่อ แผนกพฤกษศาสตร์กับแผนกสัตววิทยา)
- แผนกวิชาวนวัฒนวิทยา (เดิมชื่อ แผนกวนวิทยา)
- แผนกวิชาวิศวกรรมป่าไม้ (เดิมชื่อ แผนกวิศวกรรมวนกิจ)
- แผนกวิชาอนุรักษวิทยา
- แผนกวิชาวนผลิตภัณฑ์

ง. คณะประมง แบ่งส่วนราชการใหม่เป็น 4 แผนกวิชาคือ
- แผนกวิชาชีววิทยาประมง
- แผนกวิชาประมง
- แผนกวิชาผลิตภัณฑ์ประมง (เดิมชื่อ แผนกผลิตภัณฑ์)
- แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เดิมชื่อ แผนกเพาะเลี้ยง)

จ. คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ" ประกอบด้วย 7 แผนกวิชาคือ
- แผนกวิชาการตลาด
- แผนกวิชาบัญชี
- แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
- แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์
- แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
- แผนกวิชาสหกรณ์
- แผนกวิชาสถิติ

ฉ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการใหม่เป็น 6 แผนกวิชาคือ
- แผนกวิชากายวิภาคศาสตร์
- แผนกวิชาพยาธิวิทยา (เดิมชื่อ แผนกพยาธิวิทยา และ วิทยาบักเตรี)
- แผนกวิชาเภสัชวิทยา
- แผนกวิชาศัลยศาสตร์
- แผนกวิชาสรีรวิทยา
- แผนกวิชาอายุรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2512 ส่วนราชการที่เรียกว่า "แผนกวิชา" เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น "ภาควิชา"

นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งคณะใหม่คือ "คณะศึกษาศาสตร์" ประกอบด้วย 3 ภาควิชาคือ
- ภาควิชาการศึกษา
- ภาควิชาพลศึกษา
- ภาควิชาอาชีวศึกษา

ในด้านการพัฒนากลไกการดำเนินงาน ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511ซึ่งได้กำหนดให้มีส่วนราชการระดับคณะ ซึ่งมิได้ มีหน้าที่หลักด้านการดำเนินการสอน อันเป็นผลให้มี การจัดตั้งสำนักงานอธิการบดี (เพื่อการบริหารงานทั่วไป) บัณฑิตวิทยาลัย (เพื่อการประสานงาน จัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (เพื่อการวิจัย) และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (เพื่อการส่งเสริม วิชาการ) พระราชบัญญัติฯ ฉบับใหม่นี้ได้ยุบเลิก ตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย และเปิดทางให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม

ในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้เงินกู้ธนาคารโลก เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เริ่ม ดำเนินงานก่อสร้างในปีสุดท้าย ของทศวรรษที่สามนี้ (พ.ศ. 2515) และเป็นผลให้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ สำหรับดำเนินกิจการด้านการเรียนการสอน และการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ "วิทยาเขตกำแพงแสน" ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 7,814 ไร่ โตกว่าวิทยาเขตบางเขนประมาณ 10 เท่าตัว และอยู่ห่างจากวิทยาเขตบางเขนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 80 กิโลเมตร นับเป็นวิทยาเขต และสถานีวิจัยหลักในภาคตะวันออกแห่งแรก
   

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : March 4, 2009