Telnet เพื่อติดต่อกับ Host ต่าง ๆ

เป็นบริการสำหรับการที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องที่ทำงานอยู่ไปใช้เครื่องอื่นได้โดยผู้ใช้ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีในเครื่องที่เข้าไปใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเข้าไปใช้ทรัพยากรต่าง เช่น ข้อมูล เนื้อที่ฮาร์ดดิสค์สำหรับเก็บข้อมูล หรือบริการอื่นใด ก็ได้ ที่เครื่องตนเองใช้อยู่ไม่มี
หลังจากที่ผู้ใช้ติดต่อเข้าในเครื่องนนทรีได้แล้วสามารถทำการติดต่อขอใช้เครื่องระยะไกล (Remote login) ได้ โดยการใช้คำสั่ง telnet

รูปแบบคำสั่ง

$ telnet hostname.domain.name

ตัวอย่าง

$telnet std.cpc.ku.ac.th

การดูรายละเอียดจากการใช้คำสั่ง Telnet นั้น ทำได้โดยพิมพ์

$telnet กด Enter
$telnet>?
จะมีคำสั่งที่ใช้กับ telnet แสดงออกมาเช่น
คำสั่ง open เป็นคำสั่งใช้ติดต่อกับ host อื่น ๆ
$telnet>open std.cpc.ku.ac.th
คำสั่ง quit เป็นคำสั่งออกจากการใช้งาน telnet
$telnet>quit

Copyright © 1997. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.