FTP การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

FTP เป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Flie Transfer Protocol เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ซึ่งอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเป็นสาธารณะ มีอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลนี้ว่า FTP Server

คำจำกัดความที่ควรทราบ

Host Computer เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเป็นเครือข่าย
Local Host Computer เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางที่เรียกใช้คำสั่ง ftp
Remote Host Computer เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ถูกเปิด (open) เรียกใช้งานจากคำสั่ง ftp

เริ่มต้นการใช้ FTP

เมื่อ login เข้าสู่ระบบเครื่องนนทรี (nontri) ซึ่งมีระบบปฏิบัติการเป็นยูนิกส์ (unix) สามารถทำการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ได้โดยใช้คำสั่ง ftp ตามด้วยชื่อคอมพิวเตอร์ที่ต้องการถ่ายโอน ย้ายข้อมูล ตัวอย่างเช่น

ftp เป็นคำสั่ง
ftp.cpc.ku.ac.th เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการโอนย้ายข้อมูล หรือทำหน้าที่เป็น FTP Server

หน้าจอก็จะปรากฎข้อความ

ให้ใส่ชื่อรหัสบัญชีที่รายการ Name: ถ้าเป็นการติดต่อกับเครื่อง FTP Server ที่ให้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเป็นสาธารณะ (Public) ให้ใส่ชื่อบัญชีที่รายการ Name นี้ว่า anonymous จากนั้นใส่รหัสลับ (password) เป็น E-mail address ของผู้ใช้เป้นการขอเข้าสู่ระบบ FTP ได้พรอมท์ (prompt) เป็นข้อความ "FTP>" สำหรับผู้ใช้ป้อนคำสั่งต่าง ๆ ต่อไป

ทิศทางการโอนย้ายข้อมูล

การใช้คำสั่ง ftp จะถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ ftp เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง (Local Host Computer) และเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ถูกเรียกด้วยคำสั่ง ftp เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง

คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ใน FTP

คำสั่ง dir (สำหรับโปรแกรม FTP ที่เรียกใช้จากดอส หรือ วินโดว์)

dir เป็นคำสั่งสำหรับดูชื่อแฟ้มข้อมูลและชื่อไดเรคทอรีใน เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง

คำสั่ง cd [ไดเรคทอรี]

cd เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนไปยังไดเรคทอรีย่อยของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ที่ต้องการ

คำสั่ง cd .. หรือ cdup

cd .. หรือ cdup เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนไดเรคทอรีขึ้นไปอีกหนึ่งระดับของ เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทา

คำสั่ง get [ชื่อแฟ้มต้นทาง] [ชื่อแฟ้มปลายทาง]

get เป็นคำสั่งที่ใช้คัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ปลายทาง ไปยังคอมพิวเตอร์ต้นทาง ในกรณีที่ไม่พิมพ์ชื่อแฟ้มปลายทาง เครื่องจะตั้งชื่อแฟ้มปลายทางเหมือนกับชื่อแฟ้มต้นทาง

คำสั่ง mget [ชื่อแฟ้ม] [ชื่อแฟ้ม]

mget เป็นคำสั่งคัดลอก แฟ้มหลาย ๆ แฟ้มจาก คอมพิวเตอร์ปลายทางตาม รูปแบบที่กำหนดมาที่คอมพิวเตอร์ต้นทาง โดยเครื่องจะถามความต้องการที่ละแฟ้มข้อมูล

ถ้าไม่ต้องการให้เครื่องถามที่ละไฟล์ให้ใช้คำสั่ง prompt เข้าช่วย

คำสั่ง quit หรือ bye

quit หรือ bye เป็นคำสั่งที่ใช้ออกจาก ftp

สรุปคำสั่งใน FTP

? [คำสั่ง] / help [คำสั่ง] แสดงข้อความช่วยเหลือ อธิบายคำสั่งใน ftp
asscii คัดลอกแฟ้มข้อมูลแบบแอสกี
binary คัดลอกแฟ้มข้อมูลแบบไบนารี
bell ให้ส่งเสียงเมื่อคัดลอกแฟ้มข้อมูลเสร็จ
bye จบการทำงานและออกจาก ftp
cd [ไดเรกทอรี] เปลี่ยนไดเรคทอรี ของคอมพิวเตอร์ปลายทาง
cd .. หรือ cdup เปลี่ยนไดเรคทอรีของคอมพิวเตอร์ปลายทางขึ้นไปหนึ่งระดับ
lcd [ไดเรคทอรี] เปลี่ยนไดเรคทอรีของคอมพิวเตอร์ปลายทาง
close หรือ disconnect จบการเชื่อต่อกับคอมพิวเตอร์ปลายทางแต่ยังไม่ออกจาก ftp
dir [ชื่อแฟ้ม] แสดงรายชื่อแฟ้มของคอมพิวเตอร์ปลายทาง
get [ชื่อแฟ้ม] [ชื่อแฟ้ม] คัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ปลายทางมาที่คอมพิวเตอร์ต้นทาง
mget [ชื่อแฟ้ม] [ชื่อแฟ้ม] คัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ปลายทางมาที่คอมพิวเตอร์ต้นทางแบบหลายแฟ้ม
put [ชื่อแฟ้ม] [ชื่อแฟ้ม] คัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ต้นทางไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ปลายทาง
mput [ชื่อแฟ้ม] [ชื่อแฟ้ม] คัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ต้นทางไปไว้ที่ คอมพิวเตอร์ปลายทางแบบหลายแฟ้ม
prompt [on] [off] กำหนดให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้เพื่อเลือกแฟ้มเมื่อใช้ mget ,mput
pwd แสดงไดเรคทอรีของรีโมตโฮสต์

Copyright © 1997. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.