มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

ประชุม/สัมมนา/เสวนา

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด

การจัดเสวนา “ทิศทางของ มก. ในอนาคต”   

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

การจัดการบรรยายพิเศษต่อเนื่อง
(special lecture series) ในประเด็นทางสังคมศาสตร์ (สังคมศาสตร์)

มกราคม ๒๕๕๗
(เดือนเว้นเดือน)

1st Student  Symposium on Packaging  and Materials Science (อุตสาหกรรมเกษตร)

พฤษภาคม ๒๕๕๗

 
สหกรณ์....เครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตการเมือง (เศรษฐศาสตร์)

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติโครงการสัตวแพทย์ อาสาอาเซียน

มิถุนายน ๒๕๕๗

Food Innovation Asia Conference 2014 (อุตสาหกรรมเกษตร)

มิถุนายน ๒๕๕๗

 
งานพิธีเปิดห้องประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ

มิถุนายน ๒๕๕๗

 
การประชุมวิชาการโดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (เศรษฐศาสตร์)

สิงหาคม ๒๕๕๗

 
CEO-TALK (อุตสาหกรรมเกษตร)

สิงหาคม ๒๕๕๗

 
โครงการเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี (เศรษฐศาสตร์)

กันยายน ๒๕๕๗

 
งานเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างผลงานทางด้านการวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๗

 

การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย UMDS ประเทศญี่ปุ่น (เศรษฐศาสตร์)

พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 
การจัดสัมมนาวิชาการเฉลิมฉลอง 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 40 ปี ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์บอกเล่า 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 40 ปี
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์

๘ มกราคม ๒๕๕๘

 

การจัดประชุม Thai Hydrologist Association (THA) ๒๐๑๕ International Conference on “Climate Change and water & Environmental Management in Monsoon Asia” (วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

 
การประชุมวิชาการครั้งที่ ๕๓ ให้เป็นงานประชุมระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลอง ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ (วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๘

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดประตูก้าวสู่บราซิล 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558