มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

ด้านศาสนา

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด
โครงการค่ายธรรมะเพื่อเยาวชน ปี ๒๕๕๗

๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


 

โครงการสร้างเสริมจิตที่สงบ และคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์

๒๗ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๕๗

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558