มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

Open House

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด

KU Open House

๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


การเปิดบูท Farmer shop ร่วมกับภาคีพันธมิตรธุรกิจ ณ ศูนย์การค้าเมกะบางนา

มกราคม ๒๕๕๗

โครงการเปิดโลกมุสลิม (ชมรมนิสิตมุสลิม) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มกราคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘

 
โครงการเปิดบ้าน KAPI (Open house)

๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เปิดบ้านสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สู่ ...ประชาชน : IFRPD KU. Open House

กันยายน ๒๕๕๗

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558