มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

เกียรติประวัติ ๗๒ ปี มก.

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด
การสร้างองค์พระพิรุณ
มิถุนายน ๒๕๕๖ -
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
การปรับปรุงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภูมิทัศน์โดยรอบ
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
โครงการสวนรุกขชาติ ๗๒ ปี มก.
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
โครงการ “ปราชญ์เกษตร ๗๒ ปี
มิถุนายน ๒๕๕๖ –
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
นิทรรศการจดหมายเหตุ วิทยาเขตกำแพงแสน
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558