มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

กองทุน

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด
กองทุน ๗๒ ปี มก.
มิถุนายน ๒๕๕๖ -
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการ "เกษตรรวมใจเพื่อกองทุนนิสิตเก่า มก."
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้ง “กองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อหนุนเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ และ นิสิตเก่า ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมแรงร่วมใจสมทบกองทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 169,603,845.50 บาท

ที่มา : กองกลาง, 13 กุมภาพันธ์ 2558

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558