มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน 2 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๑ ต่อมาได้ขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาจะกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับแรกเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ และปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินกิจการเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาใน    ๔ วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางเขน   วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมีสถาบันสมทบ ๒ แห่งคือ วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้สร้าองค์ความรู้ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศครอบคลุมด้านเกษตรศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร นอกจากนี้ยังมีสถานีวิจัย สถานีฝึกนิสิต และโรงพยาบาลสัตว์   ได้ร่วมดำเนินงานในการตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ
            ด้วยภารกิจที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและสร้างเสริมศักยภาพ ความเข้มแข็งพร้อมในทุกด้าน พร้อมกับรองรับการขยายตัวออกสู่ประชาคมอาเซียน การสั่งสมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ นับเป็นสิ่งที่ต้องร่วมตระหนักในการแสวงหา พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมของประเทศโดยรวม  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตให้ไปในทิศทางในการดำเนินงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องในทุกมิติของสังคม ประเทศชาติและประชาคมโลกต่อไปในอนาคต

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558