โครงการ ยุวเกษตรเรียนรู้ พัฒนาเกษตรไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี
รับสมัครตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 (จนกว่าจะครบจำนวน) ฟรี !!!!!
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • new ประกาศ !! ขอแจ้งยกเลิกการอบรม รุ่นที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา วันที 8-10 เมษายน 2552 เนื่องจากมีปัญหาขัดข้องด้านสัญญาณเครือข่าย ขอให้น้อง ๆ ติดต่อกลับเพื่อที่จะเปลี่ยนรุ่นการอบรมต่อไปค่ะ ทางโครงการฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ [.pdf] , [.doc]
  • ดาวน์โหลดโปสเตอร์โครงการได้ที่นี่ค่ะ
  • เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจทางด้านการเกษตร เพื่อนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนเกษตร ตังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 300 คน โดยจะปิิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน ฟรี !!!
  • น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับใบประกาศนียบัตร และทางโครงการได้จัดเตรียม อาหารว่างและอาหารกลางวันทุกมื้อตลอดการอบรม ยกเว้นค่าเดินทาง อาหารเย็นและที่พัก
  • การอบรมจะจัด 6 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ที่กรุงเทพฯ 2 ครั้ง และต่างจังหวัด 4 ครั้ง ได้แก่ จ.ระยอง จ.นครปฐม จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.เพชรบุรี นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถเลือกอบรมได้ในจังหวัดใกล้เคียง ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อกำหนดการอบรม ด้านล่าง
 
 
รายละเอียดโครงการ
ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสามารถส่งข้อมูล ข่าวสาร และเชื่อมโยงความรู้ได้ทั่วทุกมุมโลกและนำข้อมูล ที่ต้องการเผยแพร่ขึ้นไว้บนเว็บเพจ หรือโฮมเพจ ผู้รับสาร สามารถ เปิดดูรายละเอียดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการสื่อสารแบบไร้มิติ ที่มีความสะดวกรวดเร็ว ในการรับรู้ข่าวสาร และสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ หรือส่งข้อมูลต่อ ๆ ไปยังผู้ที่ต้องการรับสารได้อีกเป็นจำนวน มาก โดยส่งผ่านอีเมล์
 
 

  

 

 

 

 

 
กำหนดการอบรม
19-21 มี.ค. 52 | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. กรุงเทพฯ
---------------------------------------------------------------
25-27 มี.ค. 52 | โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
---------------------------------------------------------------
  1- 3 เีม.ย. 52 | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
---------------------------------------------------------------
  8-10 เม.ย. 52 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
                        | ฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา
---------------------------------------------------------------
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 52 | โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
---------------------------------------------------------------
5-7 พ.ค. 52 | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. กรุงเทพฯ

 
 
 
คุณสมบ้ติผู้เข้าอบรม
บุตรเกษตรกรหรือเยาวชนที่มีความสนใจด้านการเกษตร ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม. 3 ปีการศึกษา 2551)

 
 

 

 

 

 

 

 

 
การรับสมัคร
วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และผ่านการรับรองคุณสมบัติจากโรงเรียน
วิธีที่ 2 โรงเรียนคัดเลือก
โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่ตรงตามคุณสมบัติ จำนวนไม่เกินโรงเรียนละ 5 คน
รับสมัครตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
(จนกว่าจะครบจำนวน)
ส่งใบสมัครมาที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 02-562-0951-6 ต่อ 2574, 2902, 2506, 2507
โทรสาร. 02-562-0957 email : yaku@ku.ac.th
ดาวน์โหลดใบสมัคร [.pdf] , [.doc]

 
 
Copyright © 2009  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-0951-6 ต่อ 2574 2902 2506 2507 โทรสาร. 02-562-0957
email : yaku@ku.ac.th