การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน

ประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร1 และเอนก สุขเจริญ2

ภาพที่ 1 ต้นแบบชนิดมือหมุน

ภาพที่ 2 ต้นแบบชนิดใช้มอเตอร์มีสองช่องการทำงาน

ภาพที่ 3 ภาพการทำงานของเครื่องมือ

ข้าวโพดฝักอ่อนนับได้ว่าเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่ทำรายได้มากชนิดหนึ่ง โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า พันล้านบาท ปัจจุบันปัญหาใหญ่ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ทำให้ไม่สามารถขยายการผลิตได้ตามความต้องการ ของตลาดคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการปอกเปลือกข้าวโพดเพื่อส่งขายให้โรงงาน โครงการวิจัยนี้จึงได้เริ่ม ดำเนินการขึ้นตั้งแต่ปี 2535 โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และกองส่งเสริมเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะพัฒนาต้นแบบ เครื่องมือปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนที่มีศักยภาพในการนำไปใช้งานได้จริง ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีทั้งแบบใช้มือหมุน และแบบที่ใช้มอเตอร์ขับมีสองช่องการทำงาน

ส่วนประกอบหลักของเครื่องมือ
1. อุปกรณ์ชุดกรีดฝัก ประกอบด้วยชุดลูกกลิ้งยาง ทรงกรวยตัดหันด้านยอดกรวยชนกัน จำนวน 2คู่ สำหรับบังคับทิศทางของฝักข้าวโพด ตัวใบมีดกรีดติดตั้งอยู่บนที่จับยึดที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงแนบไปตามตัวฝัก ข้าวโพด โดยอาศัยลูกกลิ้งตัวเล็กที่ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของอุปกรณ์เป็นตัวพาไป
2. ชุดลูกกลิ้งบีบแยกเปลือกออกตามรอยกรีด ประกอบด้วยลูกกลิ้งอลูมิเนียมที่ลบมุมด้านใน วางต่อจากชุดกรีดฝัก อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่ในการบีบแยกรอยกรีด ให้ส่วนของเปลือกเปิดออกจนเห็นตัวฝักอ่อน
3. ชุดลูกกลิ้งกดเปลือกและสายพานกดเปลือก อยู่ต่อจากชุดลูกกลิ้งบีบแยกเปลือก ทำหน้าที่ กดเปลือกที่ถูกแยกออกมาแล้วให้แนบติดกับสายพานลำเลียง เพื่อให้ตัวฝักและเปลือกแยกออกจากกันมากขึ้น ส่วน ของสายพานกดเปลือกจะพาดคล้องไปกับตัวลูกกลิ้ง สายพานนี้จะช่วยไม่ให้เปลือกหลุดมุดออกไปในระหว่างช่อง ว่างของลูกกลิ้งได้
4. ชุดลูกกลิ้งหักฝักออกจากส่วนเปลือก เป็นตัวกันให้ส่วนเปลือกและตัวฝักอ่อนเคลื่อนที่แยก กันไปคนละทาง โดยให้เปลือกถูกกด และเคลื่อนที่วกลงไปด้านล่างพร้อมสายพานลำเลียง แต่จะกันไม่ให้ส่วนเนื้อ เคลื่อนที่ตามส่วนเปลือกไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลให้ตัวฝักหักออกจากเปลือก
5. ชุดสายพานและลูกกลิ้งลำเลียงฝักข้าวโพด เป็นตัวพาให้ข้าวโพดเคลื่อนที่ไปยังส่วนปฏิบัติ งานของอุปกรณ์การปอกเปลือกต่าง ๆ ข้างต้น สำหรับต้นแบบชนิดที่ใช้มอเตอร์ขับมีสองช่องการทำงาน จะมีกลไก เพิ่มเติมสำหรับตัดต่อการทำงานเป็นอิสระจากกัน ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นระบบที่มีความสามารถในการทำงานสูง สำหรับใช้ในโรงงานแปรรูปได้ต่อไป

หลักการทำงาน การทำงานของเครื่องมือ นำฝักข้าวโพดที่ผ่านการคัดขนาดมาแล้วให้มีขนาดใกล้ เคียงกัน ทำการป้อนฝักเข้าสู่ช่องรับข้าวโพดโดยเอาด้านที่มีไหมเข้า โดยบังคับให้ฝักถูกป้อนเข้าในแนวตรงให้มากที่ สุด ทำการหมุนมือหมุนให้สายพานพาฝักข้าวโพดเข้าสู่ชุดกรีดฝัก เมื่อข้าวโพดผ่านออกจากชุดกรีดฝัก ชุดลูกกลิ้งที่ อยู่ถัดมาจะบีบแยกรอยกรีดให้ส่วนเปลือกแยกออกจนเห็นเนื้อฝักอ่อนที่อยู่ภายใน จากนั้นลูกกลิ้งชุดถัดมาจะบีบ บังคับเปลือกที่แยกออกมาให้แนบติดอยู่กับสายพาน ในช่วงนี้ตัวเนื้อฝักอ่อนจะโผล่แยกออกจากเปลือกอย่างชัดเจน

เมื่อฝักข้าวโพดเคลื่อนที่มาถึงส่วนปลายของเครื่อง ซึ่งเป็นช่วงที่สายพานเคลื่อนที่วกกลับลงทาง ด้านล่าง ส่วนของเปลือกและไหมจะยังคงถูกบังคับให้แนบติดอยู่กับสายพาน และเคลื่อนที่ตามสายพานลงไปด้าน ล่าง ในขณะที่ตัวเนื้อฝักยังคงติดอยู่กับเปลือกบริเวณโคนฝักเท่านั้น ส่วนปลายของเนื้อฝักอ่อนจะแทงขึ้นจากเปลือก เอง และลอดผ่านลูกกลิ้งสำหรับหักฝักออกจากเปลือก จากนั้นตัวเนื้อฝักอ่อนจะหักออกจากเปลือกและหล่นลงสู่ ภาชนะรองรับ ส่วนเปลือกและไหมจะถูกปล่อยทิ้งออกทางด้านล่างของสายพาน

สำหรับเครื่องแบบใช้มอเตอร์ ในกรณีที่เกิดการติดขัดในช่องการทำงานใด ๆ ผู้ปฏิบัติงานสามารถ จะหยุดการทำงานของชุดปอกชุดนั้นและทำการแก้ไขได้ในขณะที่ชุดปอกอีกชุดยังคงทำงานอยู่

ความสามารถในการทำงานของเครื่องมือ ความเร็วในการปอกเปลือกของเครื่องปกติจะ สามารถทำงานได้ในอัตรา 3 วินาที/ฝัก หรือคิดเป็นอัตราการทำงานโดยคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 60 กก.ฝัก/ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการปอกประมาณ 87 % เนื้อฝักอ่อนที่ได้จากการทำงานของเครื่องพบว่า ฝักที่ได้อาจจะมีไหมติดอยู่ บริเวณปลายฝักบ้าง


1 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์จากไมโครซอฟ์ทเวิร์ด (.DOC)