Education News

    โครงการ ป.โท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ
      รับสมัครถึง 15 ตุลาคม 2560


    โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
      รับสมัคร ป.โท ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560


    โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
      รับสมัครถึง 20 พฤศจิกายน 2560


    โครงการ ป.โท สำหรับผู้บริหารเปิดรับสมัครนิสิต
      สมัครถึง 19 พฤศจิกายน 2560


    โครงการ SLUSE รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก
      รับสมัครถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560


    ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิต ป.เอก
      15 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2560


    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต รับสมัครนิสิต
      รุ่นที่ 27 สมัครถึง 8 ตุลาคม 2560


    รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร 15 ส.ค.-27 ต.ค. 60