Education News

    หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 25 (รอบ 2)
      เปิดรับสมัคร 26 ก.พ. - 29 เม.ย. 61


    โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(สทป.)
      เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561


    การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่น
      ปีการศึกษา 2561


    รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
      ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 เมษายน 2561


    คณะวนศาสตร์ รับสมัครนิสิต ป.โท (ภาคพิเศษ)
      สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม


    รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อหลักสูตร MAE รุ่นที่ 23
      เปิดรับสมัครถึง 23 มีนาคม 2561


    รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อหลักสูตร MAB รุ่นที่ 17
      เปิดรับสมัครถึง 23 มีนาคม 2561