Conference News

    แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
      ระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพขั้นต้น


    เสวนา กระทรวงใหม่:โอกาสและความท้าทาย
      สำหรับมหาวิทยาลัย 24 สิงหาคม 2561


    การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิค
      การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 51


    การเสวนาทางวิชาการ
      เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด


    อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคม
      ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 6/2561


    อบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
      หลักสูตรขั้นต้น 27 สิงหาคม 2561


    สัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
      จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 23 ส.ค. 2561


    อบรมเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์สู่การเรียนรู้
      ของนิสิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 28 สิงหาคม 61


    เงินพร้อม กายพร้อม ก่อนและหลังเกษียณ
      23 สิงหาคม 2561


    โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ตลาดแรงงาน
      2 กันยายน 2561


    CRISPR/Cas9 Genome-Editing Workshop
      27 – 31 สิงหาคม 2561


    ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาเขต กพส.
      ส่งผลงานถึง 30 กันยายน 2561


    อบรม การเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
      สำหรับอาจารย์ใน มก., 29 ส.ค. 61


    workshop ย้อมครามชิโบริ
      วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561


    การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP...
      27-29 ตุลาคม 2561


    การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ
      22-24 กันยายน 2561


    การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
      ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2561


    สัมมนานานาชาติ หลักสูตร Extrusion
      วันที่ 26-27 กันยายน 2561


    สัมมนานานาชาติ หลักสูตร Future Food and Trend
      วันที่ 26-27 กันยายน 2561


    โครงการฝึอบรม ประจำปี 2561
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.