Conference News

    อบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
      3-5 เมษายน 2561


    การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีน รุ่น 4
      เป้าหมายในพืช , 24-25 พฤษภาคม 2561


    การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง
      ในการสกัด DNA รุ่น 4 8-9 พฤษภาคม 2561


    เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
      รุ่นที่ 40 วันที่ 24-27 เมษายน 2561


    การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      สำหรับบุคลากร มก.และนิิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


    อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
      ปีการศึกษา 2560


    การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิค
      การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 48, 21-23 มีนาคม 2561


    ASEAN Bioenergy and Bioeconomy
      Conference 2018


    โครงการฝึอบรม ประจำปี 2561
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.


    อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 50
      17 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561


    โคงการพัฒนาทักษะและอาชีพ ปี 3
      จำนวน 6 หลักสูตร


    อบรม วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 45
      3-25 มีนาคม 2561 (วันเสาร์-อาทิตย์)


    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมและเรียนระยะสั้น
      การศึกษาต่อเนื่องด้านนวัตกรรมอาคาร