Conference News

    ประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 14
      5-6 กรกฎาคม 2561


    ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
      และพัฒนศาสตร์, 12 มิถุนายน 2561


    หลักสูตร วิทันตสาสมาธิสำหรับบุคลากร
      เริ่มอบรม 21 พฤษภาคม 2561


    อบรม New Update Concept in Sensory Science
      23-25 พฤษภาคม 2561


    อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร
      19 มิถุนายน 2561


    อบรมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 46
      2-24 มิถุนายน 2561


    อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 52
      7-29 กรกฎาคม 2561


    โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561
      ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 5 โครงการ


    เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
      รุ่นที่ 49 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561


    โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
      สำหรับบุคลากร มก.


    อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
      งานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธ์พืชด้วย R 24-25 พ.ค.61


    ประชุมทางวิชาการ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ
      19-21 มิถุนายน 2561


    Inspired Learning Through Empowerment
      30 พ.ค.-1 มิ.ย., 22-24 ก.ค. 61


    การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีน รุ่น 4
      เป้าหมายในพืช , 24-25 พฤษภาคม 2561


    อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
      ปีการศึกษา 2560


    ASEAN Bioenergy and Bioeconomy
      Conference 2018


    โครงการฝึอบรม ประจำปี 2561
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.


    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมและเรียนระยะสั้น
      การศึกษาต่อเนื่องด้านนวัตกรรมอาคาร