ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม

    สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย
      8 ธันวาคม 2560


    คุณภาพน้ำนมโค จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
      วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560


    การปรับตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตรในยุค
      Thailand 4.0 วันที่ 7 ธันวาคม 2560


    อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 50
      17 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561


    Thailand e-commerce week 2017
      24-26 พฤศจิกายน 2560


    ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรม 16 ภาษา
      รับสมัคร 4 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61


    โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับ
      ปริญญาเอก


    โคงการพัฒนาทักษะและอาชีพ ปี 3
      จำนวน 6 หลักสูตร


    อบรม วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 45
      3-25 มีนาคม 2561 (วันเสาร์-อาทิตย์)


    คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรม 6 หลักสูตร
      โครงการทักษะและวิชาชีพปีที่ 3


    เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ออนไลน์
      เรียนออนไลน์ ฟรี เริ่ม กันยายน นี้


    อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 49
      วันที่ 4 - 26 พ.ย. 60


    โครงการฝึกอบรม SciKU Academy
      สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 6 หลักสูตร


    กำหนดการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 (ครึ่งปีหลัง)
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน


    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมและเรียนระยะสั้น
      การศึกษาต่อเนื่องด้านนวัตกรรมอาคาร


    หลักสูตรฝึกอบรม ฝ่ายเครื่องมือและวิจัย
      ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560