ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม

    โครงการฝึอบรม ประจำปี 2561
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.


    โครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis
      สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย


    อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 50
      17 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561


    โคงการพัฒนาทักษะและอาชีพ ปี 3
      จำนวน 6 หลักสูตร


    อบรม วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 45
      3-25 มีนาคม 2561 (วันเสาร์-อาทิตย์)


    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมและเรียนระยะสั้น
      การศึกษาต่อเนื่องด้านนวัตกรรมอาคาร