ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม

    CRISPR/Cas9 Genome-Editing Workshop
      27 – 31 สิงหาคม 2561


    เสวนา ปฏิบัติการเจาะถ้ำหลวง ทีม ธรณี-วิศวะ
      26 กรกฎาคม 2561


    ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาเขต กพส.
      ส่งผลงานถึง 30 กันยายน 2561


    อบรม บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนานิสิต
      ในยุคดิจิทัล, 15 ส.ค. 61


    อบรม การเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
      สำหรับอาจารย์ใน มก., 29 ส.ค. 61


    workshop ย้อมครามชิโบริ
      วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561


    โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต มก.
      สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561


    ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมภาษาประจำภาคต้น 61
      รับสมัครถึง 8 สิงหาคม 2561


    Big Change to Big Chance
      23-25 กรกฎาคม 2561


    อบรม Genome assembly and annotation
      6-9 สิงหาคม 2561


    การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP...
      27-29 ตุลาคม 2561


    การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ
      22-24 กันยายน 2561


    การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
      ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2561


    การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 4/2561


    การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพด
      และข้าวฟ่างครั้งที่ 7


    อบรมการทำวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบ iThesis
      25 กรกฎาคม 2561


    การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษาอาร์
      และการประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล


    10th EMAN-AP Conference
      31 October - 3 November 2018


    เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำ
      ทางการสอน 2.0 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561


    สัมมนานานาชาติ หลักสูตร Extrusion
      วันที่ 26-27 กันยายน 2561


    สัมมนานานาชาติ หลักสูตร Future Food and Trend
      วันที่ 26-27 กันยายน 2561


    อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
      ปีการศึกษา 2560


    โครงการฝึอบรม ประจำปี 2561
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.