ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม

    สัมมนา การบริหารหลักสูตร
      4-9 และ 18 เมษายน 2561


    ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม Learning
      30 พ.ค.-1 มิ.ย., 22-24 ก.ค. 61


    การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน
      ระหว่างวันที่ 15–18 พฤษภาคม 2561


    การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
      วันที่ 24-26 เมษายน 2561


    อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
      ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น 31 มี.ค.-1 เม.ย. 61


    English Preparation for Graduate Studies รุ่น 2
      รับสมัคร 3-27 เมษายน 2561


    แนะแนวทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
      21 มีนาคม 2561


    สัมมนา Long-term storage of plant
      biodiversity by cryoprerservation


    เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน
      หลักสูตรอบรม มีจำนวน 3 รุ่น


    อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 51
      5-27 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)


    DIGITAL STARTUP สำหรับอุตสาหกรรม
      การท่องเที่ยว วันที่ 20, 24-25 มีนาคม 2561


    อบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
      3-5 เมษายน 2561


    การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีน รุ่น 4
      เป้าหมายในพืช , 24-25 พฤษภาคม 2561


    การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง
      ในการสกัด DNA รุ่น 4 8-9 พฤษภาคม 2561


    การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      สำหรับบุคลากร มก.และนิิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


    อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
      ปีการศึกษา 2560


    การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิค
      การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 48, 21-23 มีนาคม 2561


    ASEAN Bioenergy and Bioeconomy
      Conference 2018


    โครงการฝึอบรม ประจำปี 2561
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.


    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมและเรียนระยะสั้น
      การศึกษาต่อเนื่องด้านนวัตกรรมอาคาร