KU News

    ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัย
      ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561


    เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 33
      สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 25 มกราคม 2561


    ประกาศ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
      อินเทอร์เน็ตล็อกอิน พร้อมรูปแบบหน้าจอใหม่


    ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร มก. บริจาคโลหิต
      23 มกราคม 2561


    ผังการจราจรเตรียมงานวันเกษตรแห่งชาติ
      ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. - 6 ก.พ. 61


    ประกาศ ปรับปรุงคู่มือการยื่นขอรับความคุ้มครอง
      ด้านทรัพย์สินทางปัญญา


    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 1/2561
      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561


    นักวิจัย ม.เกษตร พบ พืชชนิดใหม่ของโลก ช้างงาเอก
      -


    รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วม
      งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561


    โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
      -


    ChemKU Bangkhen walk&run
      11 March 2018