KU News

    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
      มีบริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์สถาบันฯ คุณภาพ


    เชิญอาจารย์ และบุคลากร มก. สมัครเข้ารับทุน
      โครงการ Merging Voice 2017-2019


    ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2560
      11-25 ธันวาคม 2560


    แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี
      16-17 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-22.30 น.


    ส่งความสุข และสุขภาพดีในเทศกาลปีใหม่
      ด้วยกระเช้าไข่ไก่สด และผลิตภัณฑ์จากสถานีวิจัยทับกวาง


    โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
      สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


    ChemKU Bangkhen walk&run
      11 March 2018


    ระบบบริการคลังความรู้ศาสตร์พระราชา
      ศาสตร์แห่งแผ่นดิน


    ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
      Special Project Fund 2018 จาก AC21


    พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาติให้ใช้สิทธิ
      ในผลงานวิจัย กรกฎาคม-กันยายน 2560


    7 ช่องทางข่าวสารไอที
      สำนักบริการคอมพิวเตอร์


    การต่ออายุ License โปรแกรมป้องกัน
      และกำจัดไวรัส Kaspersky


    เปิดตัว!! บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่
      กับ Adobe CC


    สร้างรูป KU for Smart Agriculture 4.0
      ด้วยแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเว็บไซต์


    มก. เชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
      โครงการวิ่ง เดิน คุย เพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ