KU News

    เผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบ
      สารสนเทศเพื่อการวิเทศน์สัมพันธ์ ระยะที่ 2


    โครงการต้นกล้านนทรีจิตอาสาบริจาคโลหิต
      29 สิงหาคม 2561


    คณะเกษตร เชิญร่วมบริจาคโลหิต
      29 สิงหาคม 2561


    วิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร
      31 สิงหาคม 2561


    โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
      เพื่อการประกันคุณภาพ มก.


    การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก และชนิดสัตว์
      สะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกในประเทศไทย


    มก. เชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
      จากดินคันกั้นน้ำพัง สปป.ลาว


    โครงการขับเคลื่อนปุ๋ยสั่งตัดสู่เกษตรกร
      -


    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 4/2561
      วันที่ 9 กันยายน 2561


    การตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA
      เพื่อลดปัญหาในการ Log in บ่อยครั้ง