Education News

    เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
      สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561


    รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. - 25 มิ.ย. 61


    โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
      สมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2561


    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ
      (ภาคพิเศษ) รับสมัครนิสิตใหม่


    รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท สาขาจิตวิทยา
      อุตสาหกรรมและองค์การ(ุรุ่นที่ 23) รอบ 2


    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ภาคต้น ปีการศึกษา 61 (รอบสอง)