Conference News

    สัมมนา Utilization of LC-MS in multi-class...
      5 กรกฎาคม 2561


    อบรมการทำวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบ iThesis
      25 กรกฎาคม 2561


    การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษาอาร์
      และการประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล


    การสร้างสายพันธุ์ลูกผสม...
      3-6 กรกฎาคม 2561


    การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์
      สารสมุนไพร 5-6 กรกฎาคม 2561


    เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการประยุกต์ใช้
      รุ่นที่ 5 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561


    10th EMAN-AP Conference
      31 October - 3 November 2018


    เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำ
      ทางการสอน 2.0 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561


    สัมมนานานาชาติ หลักสูตร Extrusion
      วันที่ 26-27 กันยายน 2561


    สัมมนานานาชาติ หลักสูตร Future Food and Trend
      วันที่ 26-27 กันยายน 2561


    ประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 14
      5-6 กรกฎาคม 2561


    อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 52
      7-29 กรกฎาคม 2561


    โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561
      ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 5 โครงการ


    เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
      รุ่นที่ 49 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561


    โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
      สำหรับบุคลากร มก.


    Inspired Learning Through Empowerment
      30 พ.ค.-1 มิ.ย., 22-24 ก.ค. 61


    อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
      ปีการศึกษา 2560


    โครงการฝึอบรม ประจำปี 2561
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.