ข่าวนิสิต

    รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
      และองค์การ ภาคพิเศษ ถึงวันที่ 18 มี.ค. 61


    ประกาศให้นิสิต มก. บางเขน ทุกชั้นปีหยุดเรียน
      ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. - 3 ก.พ. 61


    มูลนิธิ มก. เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษานิสิต
      ประจำภาคปลาย ปี 2560 สมัครถึง 23 ม.ค. 61


    รับสมัครนิสิตจิตอาสา KU Buddy
      เพื่อนช่วยเพื่อน


    วิชาเรียนเลือกเสรี Fundamental Health Management
      รหัสวิชา 01503101


    เปิดรับสมัครนิสิตไทย (อาสาสมัคร)
      เข้าร่วมโครงการ KU Buddy


    โครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลให้นิสิต ปี 3-4
      ด้วย IC3 รับสมัครถึง 31 มกราคม 2561 ฟรี !!


    โครงการ เทคนิคการใช้เครื่องมือ
      และห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก.


    โครงการประกวดภาพถ่าย ผลผลิตจิตอาสา
      จากวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน


    รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
      ประจำปี 2561