ข่าวการศึกษา

    โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
      รับสมัคร ป.โท ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560


    โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
      รับสมัครถึง 20 พฤศจิกายน 2560


    โครงการ ป.โท สำหรับผู้บริหารเปิดรับสมัครนิิสิต
      สมัครถึง 19 พฤศจิกายน 2560


    โครงการ SLUSE รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก
      รับสมัครถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560


    ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิต ป.เอก
      15 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2560


    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต รับสมัครนิสิต
      รุ่นที่ 27 สมัครถึง 8 ตุลาคม 2560


    รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร 15 ส.ค.-27 ต.ค. 60