การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และ ระบบ GMP/HACCP

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 3

วันที่ 14 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

รายละอียด | ใบสมัคร

ที่มา : คณะเกษตร มก.กำแพงแสน, 24 ส.ค. 60

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 24/08/2017  เวลา 09:38

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ