ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560

  เรียนเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560

เรื่อง "อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0"

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

       

โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางไกล

จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วิทยาเขตกำแพงแสน  (ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย)

วิทยาเขตศรีราชา (ห้องเธียร์เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี)

และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  (ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, ประชาสัมพันธ์ มก., 13 กรกฎาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 13/07/2017  เวลา 11:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ