นิสิตวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลเหรียญทอง

นิสิตวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง

การแข่งขันโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี

         ทีมนิสิตวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลในการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปี 2559 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ฝ่าด่านคู่แข่ง 17 ทีมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

         สมาชิกทีมนิสิตผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากโครงการการพัฒนา TOR Block สำหรับผลิตเชิงอุตสาหกรรมประกอบด้วย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4  จำนวน 3 คน คือ นายจักรวรินทร์ วัชรเลิศวาณิช นายนรวรรธน์ ถวิลนพนันท์ และนายวิษณุพร พรรษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

         TOR Block (ต่อบล็อค) เป็นบล็อคเพื่อป้องกันดินสไลด์หรือดินถล่มที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องในลักษณะของโครงงานวิศวกรรมของนิสิต หรือ Senior Project มาตลอดระยะเวลา 5 ปีหรือ 5 รุ่นนิสิต ทั้งนี้ได้มีการนำไปใช้ก่อสร้างในหลายพื้นที่ เช่น ชุมชนบ่อทอง อ.โป่งน้ำร้อน   จ.จันทบุรี / โครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านดอยช้าง จ.เชียงราย/ และก่อสร้างโดยกรมทางหลวง ในจังหวัดเชียงราย โดยในปี พ.ศ.2559 เพื่อให้เกิดการพัฒนา TOR Block สามารถนำไปใช้งานได้จริงในเชิงพานิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ให้ทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดไปในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทางทีมผู้พัฒนาจึงได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติของบล็อคให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และนำผลงานที่พัฒนาแล้วเข้าร่วมการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีและนำมาซึ่งการได้รับรางวัลเหรียญทองดังกล่าว 

         นอกจากนี้ ในการประกวดโครงการดังกล่าว มีทีมนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4  จำนวน 3 คน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อีก 1 ทีม จากโครงการการพัฒนากำลังของดินเหนียวกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ ประกอบด้วย นายอดุลพัฒน์ บุนนาค  นายวุฒิกร ปิยะภิญโญวุฒิ  และนายสิทธณัฐ  ศรีน้อย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ  นนทนานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา : คณะวิศกรรมศาสตร์, 9 มิถุนายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/06/2017  เวลา 16:34

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ