คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรืออยู่ที่ 0.4

โครงการเสวนา

เจาะลึก !!! คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือไม่

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับผู้ปลูกและส่งออก

พบกับการเสวนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายละเอียด | กำหนดการ | ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

          ทุเรียนของประเทศไทยเป็นที่นิยมและต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว เป็นต้น จากข้อมูลในปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนประมาณ 0.65 ล้านไร่ ให้ผลผลิต ประมาณ 0.63 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทั้งคุณภาพและความอร่อยของแต่ละพันธุ์เป็นเอกลักษณ์และมีความจำเพาะกว่าทุเรียนที่ผลิตในประเทศอื่น ๆ  ทั้งนี้ เพราะพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกในประเทศไทยมีการพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ทั้งการรวบรวมพันธุกรรม การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การใช้เทคโนโลยี การจัดการสวนผลไม้ รวมทั้งคุณภาพของทุเรียนเพื่อการส่งออก จากปริมาณความต้องการทุเรียนที่มีมาก จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องคุณภาพของทุเรียนที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังที่เป็นข่าวในโลกโซเซียลถึงคุณภาพของทุเรียนเพื่อการส่งออกไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของสินค้าการเกษตรของไทยที่ส่งออก มีผลกระทบโดยตรงในภาพรวมของประเทศ

          ในการปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทุเรียนของไทยให้ได้มาตรฐานและคงคุณภาพส่งออกตามความต้องการของผู้บริโภค โดยย้อนดูเส้นทางการจัดการทุเรียนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง คือ การปลูก การดูแลรักษา พื้นที่ปลูก เทคโนลียีการผลิตและการเก็บเกี่ยวที่ทันสมัย เพื่อให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพ จนถึงการคัดเกรดคุณภาพสินค้าในการส่งออกในทุกขั้นตอน โดยข้อมูลที่ได้จากการเสวนา ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหา คุณภาพทุเรียนส่งออกของไทย ในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดเสวนาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  โดยระดมนักวิชาการในการให้ข้อมูลด้านวิชาการให้กับผู้ปลูก ผู้ค้า ผู้ส่งออก ได้นำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อการส่งออก รวมทั้งนำเทคโนโลยีในการผลิตและเก็บเกี่ยวทุเรียนที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้ยั่งยืน

 

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ มก., 18 พ.ค. 60

แท็ก : เสวนา, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 18/05/2017  เวลา 09:22

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ