นิสิตวิศวกรรมการบินและอวกาศ

      นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน Aeronautical University UAS Challenge (AUUC 2017) จัดโดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

นิสิตผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย

นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน คือ นายศุภกร อภิรักษ์กิจถาวร

นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน คือ นายสมชาย อภิสุนทรกุล และนายวนวัฒน์  ธวัชวงษ์ 

นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน คือ นายลักษณ์  สวัสดิผล และนางสาวณัฐวรรณ ลิ้มสุมาลี

 

โดยมี ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 08 พ.ค. 60

แท็ก : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 08/05/2017  เวลา 11:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ