นิสิตวิศวกรรมการบินและอวกาศ คว้า 2 รางวัล

          นิสิตทีม TWO RATE จากห้องปฏิบัติการ CiiMAV ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับ 2 ในประเภทการออกแบบเครื่องบินไฟฟ้า (Fundamental Electric Aircraft Category) และรางวัล Best Design Report Award ในการแข่งขันออกแบบอากาศยานไร้คนขับ Taiwan Innovative Aircraft Design Competition 2017 ณ เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2560

นิสิตทีม TWO RATE ประกอบด้วย

นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายชิโนรส นาคเทวัญ นายสิรภพ ขัตติโยทัย นายเทพทัต พันธุฟัก นายชิโนรส นาคเทวัญ และนายทศพล ฉายานนท์

นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นางสาววลันดา นิ่มสุพรรณ์ นางสาวอคิราภ์ เล็กอุทัย

นายธิติวัฒน์ ยศกรจีรารัตน์ นายนาจา รัตนกิตติ และนายสิทธิณัฐ เด่นดวงหทัย

นิสิตระดับปริญญาโท 1 คน คือ นายณรงค์กร กระจ่างสวัสดิ์

โดยมี ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 
 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 08 พ.ค. 60

แท็ก : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 08/05/2017  เวลา 11:26

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ