เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบ Thick section

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบ  Thick section และ Ultra-thin section
เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM)

วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายละเอียด| ใบสมัคร

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. , 04 พ.ค. 60

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 04/05/2017  เวลา 16:15

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ