เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

(Biological Sample Preparation techniques for Scanning Electron Microscope)

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2560

รายละเอียด | ใบสมัคร

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. , 04 พ.ค. 60

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 04/05/2017  เวลา 16:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ