โครงการ KU Creative & Innovative Startup Camp

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ใบสมัคร | รายชื่อนิสิตที่ได้เข้าร่วม KU Startup Camp

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ มก., 04 พ.ค. 60

แท็ก : โครงการ,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 04/05/2017  เวลา 09:08

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ