Introduction sample to insight for microbiome rese

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย

โครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก มก. ประจำปี 2560

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้ร่วมกับบริษัทเอกชน

หัวข้อ

Introduction sample to insight for microbiome research by NGS technology”

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

ณ  ห้อง C202 ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบสมัคร

-----------------------------------------------------------------------

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 01 พ.ค. 60

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 01/05/2017  เวลา 15:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ