โครงการ ประกวดออกแบุบชุดวอร์ม

          ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45   ในช่วงเดือนมกราคม  2561  ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งมหาวิทยาลัยมีการจัดทำชุดวอร์มเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวทุกครั้ง และในปีนี้มหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดในการให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการออกแบบชุดวอร์มนั้นต้องสื่อถึงความเป็น “เกษตรศาสตร์” และสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

ที่มา : สำนักการกีฬา มก., 18 เม.ย. 60

แท็ก : สำนักการกีฬา, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 18/04/2017  เวลา 09:26

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ