การอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 44

การอบรมหลักสูตร

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

(Fire Protection Engineering)

รุ่นที่ 44

ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2560

ถึงวันที่ 24 กันยายน 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์)

ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์  (อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9206   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

<<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ,11 พฤษภาคม 2560

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 27/03/2017  เวลา 09:21

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ