ตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นเพื่อการนำเสนองาน

ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

จัดโครงการ "ตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นเพื่อการนำเสนองาน"

วันที่ 29 มีนาคม 2560

*****************************************************

          เพื่อให้ความรู้และแนะแนวทางให้กับนิสิต มก. ที่กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 หรือผู้ที่สนใจ และเพื่อช่วยให้นิสิตสามารถมีความรู้เบื้องต้นในการตัดต่อวีดีโอ ในการนำเสนอผลงาน
 

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์, 9 มีนาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/03/2017  เวลา 11:19

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ