นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล

          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตบางเขน ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน Annual Student Meeting on Automotive Embedded Systems (AMAS MBD 2016) จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Toyota Tsusho Electronics (Thailand) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท Techsource Systems (ประเทศไทย) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
          การแข่งขันจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ด้วยหลักการของ model-based development (MBD) ประกอบด้วยสองส่วนสำคัญคือ การควบคุมรถยนต์ และ การใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อประมวลผลภาพ ระหว่างการขับเคลื่อนรถยนต์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแข่งขันคือ MATLAB/Simulink โดยเริ่มจากการสร้างแบบจำลองการทำงานออกมาก่อน หลังจากนั้นจึงสร้างเป็นโค้ดเพื่อไปทำงานบน controller ที่ทำงานเป็นหน่วยควบคุมรถยนต์  โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัลจากทั้งหมด 4 รางวัล ด้วยกัน ได้แก่ อันดับที่ 2 และ อันดับที่3 มีทีมทั้งหมดที่เข้าแข่งขัน 11 ทีมจาก 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 
          รายชื่อผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้
 
          รางวัลอ้นดับที่ 2
          นิสิตจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ทีม KuAcar 

          นายวสุธร ศิริยากร
          นายณัฐชนันท์ ทองเต็ม
          นายศุภกฤษฏิ์ เกรียงขจร
          อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
 
 
          รางวัลอันดับที่ 3
          นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องวิจัย CMIT Haptics and Robotics Laboratory ทีม Cardulag

          นายนิธิศ  มหัทธนะสิน
          นายสุทธิพงศ์ สุขตระกูลเวศ
          นายวสี  ปัญจสังวรวงศ์
          อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เชาวลิต มิตรสันติสุข
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 23 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/02/2017  เวลา 11:20

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ