ศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สังคมต้องการ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักทะเบียนและประมวลผล

จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สังคมต้องการ"  

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-13.00 น.

ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

<<  กำหนดการ  |  ลงทะเบียนออนไลน์  >>

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 17 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 17/02/2017  เวลา 07:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ