การแสดงสายพันธุ์พริก มะเขือเทศ และกะเพรา

          ด้วยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม จะการจัดงานแสดงสายพันธุ์พริก มะเขือเทศ และ กะเพรา ในวันพฤหัสบดีวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 8:30 - 13:00 น. ณ อาคารเมล็ดพันธุ์ และแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร นักปรับปรุงพันธุ์พืช นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ ได้เข้าชมและคัดเลือกพันธุ์ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตต่อไป

          ศูนย์ฯ เห็นว่าการจัดฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่านและหน่วยงาน โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ และอาหาร จึงใคร่ขอเรียนเชิญประชาสัมพันธ์แก่บุคคลที่สนใจในสายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดใบสมัครที่แนบมา และสามารถกรอกใบสมัคร online และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cab.kps.ku.ac.th 

          หมดเขตรับสมัครภายในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

 

ลิงค์:  http://cab.kps.ku.ac.th/photoactivity/seminar_detail.php?id=235

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, 9 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/02/2017  เวลา 14:37

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ