โครงการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1/2560

          คณะกรรมการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะมีการจัดโครงการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย Prof Park Bun Soon Korea University Sejong ในหัวข้อ เรื่อง "KOREAN INVESTMENT IN ASEAN COUNTRIES" มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นิสิต และผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปในวันพฤหัสบดีที่ 23 กมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ EC5605 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมรับฟัง โดยการส่งแบบตอบรับทางอีเมล์ fecoprc@ku.ac.th, aobaob555@gmail.com หรือ โทรสาร 02-579-8739 ถึงคุณพัชรี จันทร์ผ่อง ภายในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องธุรการ ชั้น 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์, 9 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/02/2017  เวลา 08:40

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ