โครงการ Advancing University Financial

โครงการ Advancing University Financial Management Practices in Southeast Asia /ADVANSE

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ Advancing University Financial Management Practices in Southeast Asia /ADVANSE ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้กรอบ ERASMUS+ โดย FH JOANNEUM University of Applied Science ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันหลัก และมีมหาวิทยาลัยในยุโรป ตลอดจนมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมโครงการ 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://advanse.bus.ku.ac.th/

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ , 20 มกราคม 2560

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 20/01/2017  เวลา 11:50

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ