หลักสูตรฝึกอบรม ฝ่ายเครื่องมือและวิจัย

>>  ปฏิทินการฝึกอบรม ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

>>  ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 15 ธันวาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/12/2016  เวลา 15:45

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ