การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีนเป้าหมาย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีนเป้าหมายในพืช รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

-------------------------------

 

โครงการฝึกอบรม                       การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีนเป้าหมายในพืช รุ่นที่ 3

หัวหน้าโครงการ                          ดร. นงณพชร คุณากร

จำนวนรับสมัคร                          10  คน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม   นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร                 4,500 บาท

วันเวลาการฝึกอบรม                    ระยะเวลาอบรม  2 วัน       วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์  2560                   

สถานที่ฝึกอบรม                          ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์      

                                                   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลด                                 -  รายละเอียดโครงการ

                                                  -  ใบสมัคร

                                                  -  ปฏิทินประจำปี 2560

         

 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 24 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/11/2016  เวลา 08:23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ