หอสมุดเปิดให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (Research Information Service)
     สำนักหอสมุดจัดโครงการบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (Research Information Service) 
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย 5 บริการ คือ

1.บริการให้คำปรึกษาด้านสถิติเพื่อการวิจัยและการใช้โปรแกรม R
2.บริการให้คำปรึกษาด้านการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำวิจัย
3.บริการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ
4.บริการให้คำปรึกษาด้านการอ้างอิงและการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
5.บริการตรวจสอบค่า Impact factor ของวารสาร เป็นต้น

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
สามารถสอบถามรายละเอียดและรับบริการได้ที่ห้องบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ชั้น 1 
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด e-mail: libsrj@ku.ac.th โทร. 02-9428616 ต่อ 219 หรือ 144

ที่มา : สำนักหอสมุด มก., 13 ธ.ค. 2556

แท็ก : สำนักหอสมุด มก,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 13/12/2013  เวลา 10:18

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ