ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิต ป.เอก

          โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 9 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดการรับสมัคร รุ่นที่ 9 ระหว่างวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

รายละเอียด

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์, 29 สิงหาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 29/08/2017  Time 16:14

Responsible By :   Administrator