การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และ ระบบ GMP/HACCP

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 3

วันที่ 14 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

รายละอียด | ใบสมัคร

ที่มา : คณะเกษตร มก.กำแพงแสน, 24 ส.ค. 60

Tag : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 24/08/2017  Time 09:38

Responsible By :   Administrator